สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
  วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการที่เป็นเลิศ เพื่อสมาชิก อย่างทั่วถึง รวมทั้ง สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม >>>สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เปิดบริการตัดผมฟรีให้กับสมาชิก ข้าราชการ สังกัด สส.ทหาร และครอบครัวโดยช่างมืออาชีพ ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 0900 ถึง 1700 จึงเรียนมาเพื่อทราบ << >> หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารดังต่อไปนี้  โทรศัพท์ 02-0827290 โทรสาร 02-0767289 โทรทหาร 5011688  
 

 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด

       
   
  พลตรี สิทธา มหาสันทนะ  
  ประธานกรรมการดำเนินการ  
พ.อ.รัชกฤต ทองสิมา พ.อ.ธิติโชต พรมโสภา น.ต.ชัชกิจ ไทยลี่

รอง ประธานกรรมการดำเนินการ
(1)

รอง ประธานกรรมการดำเนินการ (2) รอง ประธานกรรมการดำเนินการ (3)
พ.ท.ศิริภูมิ ฤทธิมหันต์ พ.ต.ธนากร อ่อนยืนยงค์ พ.ต.นพดล บุรณะสุทธิ์
กรรมการ/เลขานุการฯ กรรมการ กรรมการ
พ.ต.รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล พ.ต.รุจิวงษ์ ลอมโฮม ร.อ.บัญชา กว่างสันเทียะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ร.อ.สมจินต์ บุตระ ร.ท.บุญศักดิ์ ตุลาธาร ร.ต.หญิง ปิติชา ศรีคล้าย
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 
ร.ต.แมน นาคใหม่ จ.ส.อ.ปริญญา รัตนศิระประภา  
  กรรมการ กรรมการ/เหรัญญิก  

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688