สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
  วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการที่เป็นเลิศ เพื่อสมาชิก อย่างทั่วถึง รวมทั้ง สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม >>>สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เปิดบริการตัดผมฟรีให้กับสมาชิก ข้าราชการ สังกัด สส.ทหาร และครอบครัวโดยช่างมืออาชีพ ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 0900 ถึง 1700 จึงเรียนมาเพื่อทราบ << >> หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารดังต่อไปนี้  โทรศัพท์ 02-0827290 โทรสาร 02-0767289 โทรทหาร 5011688  เริ่มนับวันที่ 18 พ.ย.2560 

 


ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
DIRECTORATE OF JOINT COMMUNICATIONS SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED.
183/81 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหนคร 10210       
โทรศัพท์ 020827290 โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688
http://coopdjc.com

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688