สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก

โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

  • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง   อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
  • ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
  • รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
  • จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
  • ให้เงินกู้แก่สมาชิก
  • ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
  • จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
  • กระทำการต่าง ๆ   ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น 

 


 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688