ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด

1. จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2525 มีสำนักงานอยู่ที่ กรมการสื่อสารทหาร บก.สูงสุด กลาโหม

2. พ.ศ. 25.. ย้ายมาที่ อาคารกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

3. พ.ศ. 2553 ขออนุมัติปรับปรุงบ้านพักประจำตำแหน่งเป็นสำนักงานสหกรณ์ เลขที่ 183/81 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210  โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688