ระเบียบ สหกรณ์ ว่าด้วย


คุณสมบัติ วิธีการรับสมัครและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ.2557
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2557
การขอกลับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564
สมาชิกสมทบ พ.ศ.2563 new
หุ้น 2564
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2562
เงินกู้สามัญ พ.ศ.2563 new
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2563 new
เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2559
เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกที่ต้องรับผิดชอบหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2561
เงินกู้สามัญสำหรับโครงการอื่นๆ พ.ศ.2562
การบริหารจัดการลูกหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ. 2562
วิธีปฏิบัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2563 new
การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ.2564 new
การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2553
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2557
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก, คู่สมรส, บุตร 2561
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ.2551
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 2561
กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2557
การใช้กองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2561
การใช้กองทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2561
การใช้กองทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการเกษียณราชการ พ.ศ.2562
การใช้กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ.2561
การใช้กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ.2561
การใช้กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก พ.ศ.2562
การใช้กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร หรือ เป็นโสด พ.ศ.2561
การใช้กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการอุปสมบท พ.ศ.2561
กองทุนสมาชิกที่ได้รับผลกระทบกรณีค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2560
การใช้กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ.2561
การใช้กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการวันคล้ายวันเกิดของสมาชิก พ.ศ.2562
การใช้กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกที่ได้รับผลกระทบกรณีค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2563 new
การใช้กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงหรือบางส่วน พ.ศ.2561
การใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2557
การใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2559
การรับจ่ายเงินกองทุนศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2559
การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2563new
หน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการ พ.ศ.2554
ที่ปรึกษา พ.ศ.2558
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์พ.ศ.2562
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผู้จัดการ ,รองผู้จัดการ , ผช.ผู้จัดการและ เจ้าหน้าที่ อื่นๆ พ.ศ. 2563 new
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เจ้าหน้าที่ของสหกรณ ์ (กรณีจัดจ้าง) พ.ศ.2562
วินัย การสอบสวน และการลงโทษสำหรับบุคคลที่มาปฏิบัติงานในสหกรณ์พ.ศ.2559
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562
การจ่ายค่าทำการล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ พ.ศ.2555
เงินสมนาคุณบุคคลที่มาปฎิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2559
ค่าตอบแทน กรรมการ เจ้าหนาที่ สมาชิก และ ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ พ.ศ.2563new
เงินยืมทดลองจ่าย พ.ศ. 2563 new
การพัสดุ พ.ศ.2558
การใช้รถสหกรณ์ และการบำรุงรักษา พ.ศ.2556
วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ.2564 new
ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกที่ได้รับผลกระทบกรณีคำ้ประกันเงินกู้ new

 


 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210  โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688