วิสัยทัศน์สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด

เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลจัดสวัสดิการที่เป็นเลิศเพื่อสมาชิกอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210  โทรศัพท์ 020827290 , โทรสาร 020767289 โทรทหาร 5011688